วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง เพื่อแสดงถานการณ์ในอุดมคติ

“โครงสร้างพื้นฐานดี สิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ พัฒนาคนให้มีคุณภาพทุกด้าน ประสานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

 

เป้าประสงค์ (goal)

 1. เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและทั่วถึง
 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี
 3. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานทักษะความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถปรับตัวให้เข้าสู่ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนได้
 4. เพื่อพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ